Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasbaarheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen RESURFCommV, met zetel te 9070 Destelbergen, Kalverbosstraat 29a, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0738.929.172 (hierna de “Vennootschap” genoemd) en haar klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, primeren de bepalingen […]