Artikel 1 Toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen RESURFCommV, met zetel te 9070 Destelbergen, Kalverbosstraat 29a, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0738.929.172 (hierna de “Vennootschap” genoemd) en haar klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, primeren de bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 2 Offertes

Onze offertes zijn vrijblijvend en zijn één maand geldig, behoudens anders vermeld. De door de Vennootschap meegedeelde levertermijnen zijn louter indicatief. Plannen, ontwerpen en tekeningen die deel uitmaken van de offertes, blijven eigendom van de Vennootschap.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

Tussen de Vennootschap en haar klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening van een offerte, een bestelbon of schriftelijke overeenkomst door de klant en door een bevoegde vertegenwoordiger vande Vennootschap. Eventuele meer- of aanpassingswerken t.o.v. de offerte, worden steeds uitgevoerd tegen de lonen en kostprijzen die gelden op het moment van uitvoering.

De Vennootschap behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien – na de totstandkoming van een overeenkomst – één of meer kostprijsfactoren (m.i.v. doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen en loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

Artikel 4 Factuur – en betalingsvoorwaarden

4.1 Alle facturen zijn, tenzij anders bedongen wordt, betaalbaar op de vervaldag of bij gebreke aan vermelding van een vervaldag binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum. De agenten van de Vennootschap of andere personen dan de bestuurders zijn niet gemachtigd sommen te innen. Het wisselkoersrisico is ten laste van de klant.

4.2 Bij gebrek aan tijdige of volledige betaling, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest verschuldigd zijn gelijk aan de intrestvoet zoals vastgesteld door de wet betalingsachterstand in handelstransacties, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de algehele betaling, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 100 euro, zelfs bij de toekenning van respijttermijnen. Daarnaast zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van de klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.

4.3 Indien de klant een onderneming is en In geval van staking van betaling om welke reden dan ook, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om niet tot levering van de goederen of diensten over te gaan of verdere leveringen van goederen en diensten stop te zetten of om de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Dit alles onverminderd de rechten van de Vennootschap op schadevergoeding en interesten. De klant is ertoe gehouden om elke situatie die tot een staking van betaling of een betalingsachterstand kan leiden onmiddellijk schriftelijk te melden aan de Vennootschap.

4.4 Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op de geleverde diensten, goederen, of het transport ervan, m.i.v. nieuwe belastingen, taksen en heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden ingevoerd worden, zijn integraal ten laste van de klant.

Artikel 5 Middelenverbintenis

De Vennootschap is enkel gehouden tot een middelenverbintenis. Zij voert haar taken en opdrachten uit op basis van de door de klant verstrekte informatie en instructies. Daarbij mag de Vennootschap er van uitgaan dat deze door de klant verstrekte informatie correct en volledig is. De Vennootschap kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele incorrectheid en onvolledigheid van deze informatie. De Vennootschap kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor vertraging die het gevolg is van niet-tijdige oplevering van eerdere werken door derden of door de klant.

Artikel 6 Bestellingen

6.1 De Vennootschap heeft het recht om bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen. De weigering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van de Vennootschap.

6.2 Wanneer betaling van een voorschot is voorgeschreven in de offerte is de Vennootschap slechts gebonden tot uitvoering van de bestelling na betaling ervan. Eventuele uitvoeringstermijnen worden opgeschort tot na de betaling.

6.3 Het aangeboden materiaal beantwoordt aan de opgegeven specificaties van de bestelling, waarvan de Vennootschap de toepassing niet kent. De Vennootschap geeft geen materiaalaanbeveling. De definitieve materiaalkeuze is de verantwoordelijkheid van de klant. De Vennootschap draagt derhalve geen verantwoordelijkheid voor de bestendigheid tegen toegepaste mediums.

6.4 Indien de klant een geplaatste bestelling annuleert of een gesloten overeenkomst verbreekt, zal een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van het bedrag van de bestelling verschuldigd zijn, met een minimum van 150 € en dit onverminderd het recht van de Vennootschap om een volledige vergoeding voor de opgelopen schade te vorderen overeenkomstig artikel 1794 van het Oud Burgerlijk Wetboek. De werken die reeds uitgevoerd werden en/of de materialen die reeds besteld werden met het oog op de uit te voeren werken moeten door de klant integraal vergoed worden.

6.5 Wanneer op verzoek van de besteller de leveringsbon of factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde, blijft de besteller verantwoordelijk en garant voor de betaling.

Artikel 7 Levering en risico

7.1 Indien de klant een onderneming is, zal de levering van goederen in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend.  

7.2 De Vennootschap neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Een vertraging van de levering kan geen aanleiding geven tot boetes, schadevergoeding, interesten of weigering de goederen in ontvangst te nemen en kan evenmin een grond vormen tot verbreking van de overeenkomst.

7.3 Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

7.4 De levering gebeurt op risico van de klant.

7.5 Kosten van verpakking, vervoer, belastingen (zowel directe, als indirecte als douane en accijnzen) evenals eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.

Artikel 8 Imprevisie

Indien de Vennootschap bewijst dat op het ogenblik van de levering van de goederen, de prijs van de grondstoffen van de goederen, of de kosten verbonden aan de productie en/of levering is gestegen met minstens 5%, en dit buiten de wil van de Vennootschap, dan verbinden partijen zich om met elkaar in overleg te treden teneinde gezamenlijk tot billijke aanpassing van de overeenkomst te komen. Indien geen akkoord kan worden bereikt, zal de Vennootschap het recht hebben af te zien van de verkoop van de goederen, zonder daarvoor enige vergoeding te zijn verschuldigd.

Artikel 9 Overmacht

De Vennootschap is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, pandemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de Vennootschap, hetzij haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van goederen zal pas overgaan op de klant na de volledige voldoening van al hetgeen de klant aan de Vennootschap verschuldigd is, m.i.v. de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.

10.2 Tot het ogenblik van de eigenlijke eigendomsoverdracht, is het de klant verboden om de goederen door te verkopen, te verhuren, te verpanden, te verwerken, te incorporeren of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren, totdat de factuur volledig voldaan is, en dit behoudens andersluidend akkoord van de Vennootschap. Bij verkoop, verhuur, verpanding, verwerking, incorporatie, vervreemding of bewaring op enige andere wijze door de klant voordat de factuur volledig voldaan is, draagt de klant vanaf het stellen van de desbetreffende handeling alle schuldvorderingen die voortkomen uit de desbetreffende handeling over aan de Vennootschap.

10.3 Niettemin draagt de klant vanaf de levering het risico op verlies of vernietiging van de goederen. De betaalde voorschotten blijven de Vennootschap verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop.

10.4 In de mate dat de goederen nog niet betaald werden, zal de klant de Vennootschap verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal de Vennootschap op de hoogte brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.

Artikel 11 Kwaliteit – gebreken

Bij ontvangst van de goederen, zal de klant deze onderzoeken en nagaan of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen op de leveringsbon te worden vermeld of uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen per aangetekende brief aan de Vennootschap te worden gemeld. Het gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan. Indien de klant een consument is, bedraagt de garantietermijn voor tweedehandswagens één jaar.

Onverminderd de eventuele toepassing van de wettelijke garantietermijn bij consumentenkoop, is de aansprakelijkheid van de Vennootschap voor eventuele verborgen gebreken in de door haar geleverde goederen, beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen de 3 maanden na levering van de goederen en is beperkt tot het factuurbedrag in kwestie. Eventuele verborgen gebreken dienen, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na de ontdekking van het gebrek, per aangetekend schrijven door de klant aan de Vennootschap te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

Artikel 12 Opschorting verbintenissen

De Vennootschap heeft het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk te schorsen indien de klant zijn verplichtingen ten opzichte van de Vennootschap om welke reden dan ook niet nakomt.

Artikel 13 Intellectuele Eigendomsrechten

Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van de Vennootschap, beschermd door de intellectuele eigendomsrechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de Vennootschap behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door  de Vennootschap. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. De inhoud van de website, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

Artikel 14 Verwerking klantgegevens (privacy)

Wanneer goederen worden aangekocht, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kan gebruikt worden voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Als deze gegevens ontbreken, dan wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse gegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige algemene voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling van een product komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van de Vennootschap. Persoonlijke data zullen enkel verwerkt worden voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden. De Vennootschap zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft op elk moment het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken. De klant heeft eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Enkel klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in de nieuwsbrief van de Vennootschap. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtsgebied waar de zetel van de Vennootschap is gevestigd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *